Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady przyjęć do DPS

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Płeć przyjmowanych osób: kobiety, mężczyźni
Czas pobytu: długoterminowy , stały
Rodzaj przyjmowanych osób: osoby pełnoletnie
Specjalizacja w schorzeniach: Przewlekła choroba psychiczna.
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: Osoby kierowane na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Opłata za pobyt:

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

 1. a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,

 2. b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


WYMAGANE DOKUMENTY DO  PRZYJĘCIA  DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej):

 • wywiad środowiskowy cz. I u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,

 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,

 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,

 • wywiad środowiskowy cz. I u osób zobowiązanych do zapewnienia opieki oraz ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,

 • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

 • zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,

 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny