Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w DPS „LEŚNY”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w DPS „Leśny” należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” pod adresem e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej tj. w szczególności zapewnienia mieszkańcom DPS opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, a także innych obowiązków prawnych związanych z działalnością Administratora np. związanych z rachunkowością.
  Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
  Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, kontrolnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG).
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3; będzie to okres wymagany przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi. Natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – dane przetwarzamy do momentu jej cofnięcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
 1. Podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, gdy tak stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale może być konieczne aby Administrator mógł prawidłowo realizować swoje zadania. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków, wydania decyzji, prowadzenia postępowania administracyjnego, świadczenia pomocy itp.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. Dom Opieki Społecznej „Leśny” powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl.
 3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny)

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Medycyna pracy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urząd Skarbowy
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Usługi BHP
 • PZU S.A. – dobrowolne ubezpieczenie grupowe
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz przechowywane zgodnie z art. 94 ust. 9 b Kodeksu pracy przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. Dom Opieki Społecznej „Leśny” powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa, m.in.:
 6. instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd),
 7. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 8. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 9. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 10. zakładom ubezpieczeń, etc.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – w zależności od rodzaju dokumentacji oraz danych osobowych w niej zawartych - przez czas określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.
 12. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej  „Leśny”.
 15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej „Leśny”
dla opiekuna prawnego/kuratora

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. Dom Opieki Społecznej „Leśny” powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego, przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przekazywane upoważnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej  „Leśny”
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

* mieszkaniec ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo.


Informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie
Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. Dom Opieki Społecznej „Leśny” powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały rejestracji obrazu bez rejestracji dźwięku i przetwarzane w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśny” oraz zabezpieczenia mienia, a także zapobiegania czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym pracownikom, mieszkańcom lub mieniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Domu, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje:
  1. wszystkie klatki schodowe,
  2. portiernię
  3. korytarze piwnicze,
  4. hol i niektóre pomieszczenia kuchni
  5. pralnię,
  6. korytarze administracji
  7. pomieszczenia oddzielne – korytarze, palarnię,
  8. teren Domu na zewnątrz budynku.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej „Leśny”
dla wolontariusza / praktykanta/ stażysty

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 2. Dom Opieki Społecznej „Leśny” powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w przypadku wykonywania wolontariatu w ramach realizowanych przez Administratora zadań.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do podjęcia współpracy z Administratorem.
 9. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny