Praca

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” poszukuje pracowników na poniższe stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego/prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • doświadczenia w pracy w obszarze psychiatrii oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;
 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :

prawidłowa opieka nad mieszkańcami w zakresie fachowej opieki pielęgniarskiej oraz inne czynności pielęgnacyjno- opiekuńcze wobec mieszkańców DPS „Leśny”

Informacje dodatkowe:

 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych,

 • rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony,

 • wymiar etatu- pełen etat,

 • praca w równoważnym systemie czasu pracy/ pełnienie dyżurów nocnych,


OPIEKUN:

Od idealnego kandydata oczekujemy:

· wykształcenie średnie – dyplom w zawodzie opiekun medyczny umożliwiający wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych m.in takich jak:

1) pomaganie mieszkańcowi w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza rożnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych;

2) karmienie mieszkańca drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię;

3) utrzymywanie higieny i pielęgnowanie skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonywanie wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej;

4) wymiana cewnika zewnętrznego i worka na mocz oraz prowadzenie dobowej zbiórki moczu;

5) wykorzystywanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi mieszkańca oraz dokumentowanie dokonania pomiaru.

Ponadto od idealnego kandydata oczekujemy:

·zdolności organizacyjnych;

·umiejętności pracy w zespole;

·umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;

·wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Informacje dodatkowe:

·rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony;

·wymiar etatu- pełen etat;

·planowana data rozpoczęcia zatrudnienia- jak najszybciej.


PRACOWNIK SOCJALNY

Od idealnego kandydata oczekujemy:

– wykształcenie: średnie + dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub wyższe -kierunek/specjalność: praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanego w szkołach wyższych.

– wymiar etatu – pełen etat;

– planowana data rozpoczęcia zatrudnienia – jak najszybciej


Do obowiązków należeć będzie m.in.:

 1. odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych i życiowych mieszkańców DPS Leśny, w ramach posiadanych możliwości materialnych, finansowych i organizacyjnych.
 2. sprawowanie opieki nad mieszkańcami DPS Leśny w zakresie załatwiania spraw życiowych, w urzędach i podczas wycieczek.
 3. prowadzenie akt osobowych mieszkańców oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu.
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz protokołów zmiany/uchylenia decyzji o odpłatności za pobyt na terenie placówki oraz w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. naliczanie odpłatności za pobyt w DPS „Leśny”.

 

Dom Pomocy Społecznej “Leśny” poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze: Starszego informatyka / Informatyka

 

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

Monitorowanie działania oraz bieżące utrzymanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych i danych osobowych w systemach informatycznych.;

Przygotowanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami zabezpieczenia systemu, w szczególności kopii zapasowych danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem;

Usuwanie uszkodzeń w systemie oraz utrzymywanie spójności systemu;

Administracja kont poczty elektronicznej;

Instalowanie, konfiguracja i utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania, w szczególności oprogramowania systemowego;

Udzielanie pomocy użytkownikom w zakresie poprawnego dostępu do zasobów informatycznych;

Serwisowanie komputerów i prowadzenie modernizacji sprzętu i oprogramowania;

Instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innego sprzętu komputerowego;

Monitorowanie oprogramowania antywirusowego i jego aktualizacja;

Prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych;

Prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji informatycznej;

Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych i Baz Danych;

Zarządzanie serwerem;

Prowadzenie, administrowanie oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej DPS „Leśny” oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wymagania niezbędne:

 

obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. (Dz. U. 2019, poz.1282.);

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia;

na stanowisku starszego informatyka- wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata

stażu; na stanowisku informatyka- wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co

najmniej 3 lata stażu.

wykształcenie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;

wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji;

znajomość systemu operacyjnego Windows 10 oraz Windows 2012 Server na poziomie administratorskim.

Umiejętność administrowania użytkownikami, uprawnieniami oraz usługami w środowisku Active Directory.

Umiejętność administrowania oraz wdrażania Eset Smart Security za pomocą Eset Security Management Center.

Zaawansowana znajomość pakietu MS Office z naciskiem na Excel;

Wiedza z zakresu administracji oprogramowaniem Płatnik, pracującym w trybie sieciowym na wielu stanowiskach;

Znajomość oprogramowania firmy Arisco (FK, Magazyn, Diety, Kasa) umożliwiająca świadczenie usług wsparcia użytkownika oraz czynności administracyjnych

Znajomość oprogramowania firmy Asseco Wapro (Best, Gang) umożliwiająca świadczenie usług wsparcia użytkownika oraz czynności administracyjnych.

Podstawo wiedza w zakresie administrowania urządzeniami Cisco.

Mile widziane:

 

Umiejętność tworzenia złożonych zapytań SQL w celu generowania raportów bezpośrednio z baz danych.

Umiejętność korzystania z Power Query w celu automatyzacji pobierania danych z zewnętrznych źródeł do tabel arkusza kalkulacyjnego.

Zaawansowana znajomość oprogramowania kadrowo-płacowego WF-GANG, samodzielne tworzenie modyfikacji oraz pisanie kodu w wewnętrznym języku aplikacji. Przenoszenie istniejących modyfikacji do nowych wersji aplikacji oraz tworzenie nowych funkcjonalność (w tym nowych składników płacowych, raportów oraz kartotek)

Znajomość systemu RACS firmy Roger obsługującego rejestrację czasu pracy oraz kontrolę dostępu.

Umiejętność administrowania centralami Slican.

Umiejętność administrowania systemami monitoringu wizyjnego HikVision.

Znajomość w zakresie administrowania serwerem aplikacji Apache Tomcat.

Znajomość oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych EaseUS Todo Backup Advanced Server

Wiedza z zakresu administrowania usługą wirtualizacji Hyper-V

Umiejętność tworzenia skryptów VB.

 

Informacje dodatkowe:

 

Wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania DPS Leśny + dodatek stażowy dla osób posiadających udokumentowany świadectwem pracy staż powyżej 5 lat + dodatek motywacyjny uzależniony od wyników pracy; W DPS Leśny wypłacane są nagrody jubileuszowe, tzw. 13-stki oraz istnieje możliwość korzystania z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do Świąt, do wczasów “pod gruszą”).