Dla Rodzin

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Płeć przyjmowanych osób: kobiety, mężczyźni
Czas pobytu: długoterminowy , stały
Rodzaj przyjmowanych osób: osoby pełnoletnie
Specjalizacja w schorzeniach: Przewlekła choroba psychiczna.
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: Osoby kierowane na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Opłata za pobyt:

  1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

  1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

  1. a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,
  2. b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

WYMAGANE DOKUMENTY DO  PRZYJĘCIA  DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej):
– wywiad środowiskowy cz. I u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
– wywiad środowiskowy cz. I u osób zobowiązanych do zapewnienia opieki oraz ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,
– zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
– zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych
• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
• postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

1) Trasa do sekretariatu

 

Przystankiem położonym najbliżej DPSu jest przystanek autobusowy TUŁOWICKA 02 (linie 181, 303; przystanek na żądanie). Odległość między przystankiem a wejściem głównym do DPSu to około 200 metrów. Z przystanku należy wejść w najbliższą boczną ulicę – ul. Tułowicką.

Zdj. 1 – Przystanek autobusowy Tułowicka 02.

Po wejściu w ulicę Tułowicką kierować się należy wzdłuż ogrodzenia budynku do wejścia głównego. Na trasie między przystankiem a budynkiem DPSu nie ma potrzeby przekraczania jezdni. Brak zmiany faktury powierzchni na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią.

 

Zdj. 2 – Widok na ulicę Tułowicką wraz z fragmentem budynku DPSu.

Następnie kierować się trzeba do furtki wejściowej umiejscowionej po prawej stronie od bramy głównej. Na wysokości furtki i bramy głównej znajdują się rampy krawężnikowe. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Zdj. 3 – Widok na główną bramę i furtkę wejściową, w tle główne wejście do DPS.

Przy furtce, na lewej ścianie znajduje się domofon, którym należy zadzwonić do portiera. Po wejściu na teren DPSu, kierować się trzeba do wejścia głównego do budynku, które znajduje się bezpośrednio naprzeciwko furtki wejściowej. Po przekroczeniu automatycznie otwieranych drzwi wejścia głównego należy spojrzeć w lewo, gdzie zawsze przebywa portier, który zapyta o powód wizyty, spisze podstawowe dane odwiedzającego i pokieruje dalej w pożądane miejsce.

 

Zdj. 4 – Hol przy wejściu głównym wraz z portiernią.

Następnie, w celu dostania się do sekretariatu, trzeba za pomocą schodów lub windy udać się na pierwsze piętro. Kolejnym krokiem jest skręcenie w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

Zdj. 5 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

Idąc korytarzem prowadzącym do sekretariatu mija się po lewej stronie sklepik połączony w bufetem. Naprzeciwko sklepiku znajdują się ławki usytuowane wzdłuż prawej ściany, przez co na tym odcinku korytarz jest węższy i może utrudniać poruszanie się. Sekretariat znajduje się w końcowym odcinku korytarza, po prawej stronie a drzwi prowadzące do niego są oznaczone w czytelny sposób.

Zdj. 6 – Korytarz prowadzący do sekretariatu.

 

Zdj. 7 – Drzwi prowadzące do sekretariatu i gabinetu Dyrektora.

 

2) Trasa do biur pracowników socjalnych

 

Podobnie jak w przypadku trasy do sekretariatu, trzeba wejść do budynku wejściem głównym i za pomocą schodów lub windy, wjechać na drugie piętro (w windzie wcisnąć przycisk „2”).

Zdj. 8 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

 

Po znalezieniu się na drugim piętrze należy skręcić w prawy korytarz oznaczony jako „Oddział 2B”.

Zdj. 9 – Wejście na korytarz Oddziału 2B.

Zdj. 10 – Widok na korytarz Oddziału 2B.

Są dwa biura, w których urzędują pracownicy socjalni, oba są usytuowane po lewej stronie korytarza. Pierwsze biuro (pokój nr 120) znajduje się w połowie korytarza, drugie zaś (pokój nr 114) na jego końcu. Drzwi są oznaczone w czytelny sposób.

Zdj. 11 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 120).

Zdj. 12 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 114).