Dla Rodzin

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Płeć przyjmowanych osób: kobiety,  mężczyźni
Czas pobytu: długoterminowy , stały
Rodzaj przyjmowanych osób: osoby dorosłe, osoby starsze ,  chore psychicznie
Specjalizacja w schorzeniach: Przewlekła choroba psychiczna.
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: Osoby kierowane na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzaj odpłatności: pełna odpłatność 70 % świadczeń
Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.

Opis różnych wariantów kosztów pobytu: Odpłatność za pobyt naliczana według ustawy z dnia 29.11.1990 roku o pomocy społecznej (70% świadczenia) – na starych zasadach, oraz na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 (nowe zasady).


WYMAGANE DOKUMENTY DO  PRZYJĘCIA  DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “LEŚNY”

Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej):
– wywiad środowiskowy cz. I u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
– wywiad środowiskowy cz. I u osób zobowiązanych do zapewnienia opieki oraz ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,
– zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
– zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych
• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
• postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.