25.03.2016 Art. Spożywcze

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Leśny.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Leśny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów..

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.


Link BZP

Załączniki:

Aktualizacja 01.04.2016

Załączniki:

Aktualizacja 04.04.2016

Link BZP

Załączniki:

Aktualizacja 22.04.2016

Aktualizacja 27.04.2016

Aktualizacja 23.05.2016