16.03.2016 Mleko

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej Leśny..

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej Leśny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów..

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.55.00.00-8, 15.40.00.00-2.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

Ogłoszenie BZP


Załączniki

SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

SIWZ skan


Aktualizacja 23.03.2016

Link do ogłoszenia BZP – AKTUALIZACJA

Załączniki AKTUALIZACJA

zmiana ogłoszenia 23.03.16

Załącznik nr 5 do SIWZ zmodyfikowany 23.03.16


Aktualizacja 11.04.2016

Informacja o wyniku postepowania Dostawa mleka i przetworów mlecznych


Aktualizacja 15.04.2016

Informacja o unieważnieniu przetargu na dostawę mleka i produktów mlecznych