25.02.2016 Środki czystości

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej Leśny..

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej Leśny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia..

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 33.70.00.00-7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.


LInk BZP

Załączniki :

Aktualizacja 02.03.2016

Ogłoszenie odnośnie zmiany ogłoszenia

Odpowiedź na pytania odnośnie przetargu

Aktualizacja 03.03.2016

Zmodyfikowany Załącznik nr 3a do SIWZ

Odpowiedzi na pytania odnośnie przetargu

II Zmodyfikowany Załącznik nr 3a do SIWZ

Odpowiedzi na pytania odnośnie przetargu II

Wyniki przetargu 04.04.2016