09.03.2016 Przetarg na mięso

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny..

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów..

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

Ogłoszenie BZP


Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

SIWZ podpis

Aktualizacja 14.03.2016

SIWZ Pismo odnośnie zmian

SIWZ po zmianach.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

SIWZ zmodyfikowany – WORD

Wyniki przetargu 04.04.2016

Ponowna publikacja wyniku przetargu 06.04.2016

Informacja o ponownym wyniku postępowania – mięso