Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-lesny.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy) nie posiadają opisów
 • Pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Niepełna wersja kontrastowa strony internetowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały dostarczone przez podmioty trzecie opublikowane w formie oryginalnej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej ono dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć również wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Informacje uzupełniające

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” mieści się w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ulicy Tułowickiej 3.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Poniżej zostały szczegółowo opisane dwie trasy: prowadząca do sekretariatu i prowadząca do biur pracowników socjalnych.

1) Trasa do sekretariatu

Przystankiem położonym najbliżej DPSu jest przystanek autobusowy TUŁOWICKA 02 (linie 181, 303; przystanek na żądanie). Odległość między przystankiem a wejściem głównym do DPSu to około 200 metrów. Z przystanku należy wejść w najbliższą boczną ulicę – ul. Tułowicką.

Zdj. 1 – Przystanek autobusowy Tułowicka 02.

Po wejściu w ulicę Tułowicką kierować się należy wzdłuż ogrodzenia budynku do wejścia głównego. Na trasie między przystankiem a budynkiem DPSu nie ma potrzeby przekraczania jezdni. Brak zmiany faktury powierzchni na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią.

 

Zdj. 2 – Widok na ulicę Tułowicką wraz z fragmentem budynku DPSu.

Następnie kierować się trzeba do furtki wejściowej umiejscowionej po prawej stronie od bramy głównej. Na wysokości furtki i bramy głównej znajdują się rampy krawężnikowe. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Zdj. 3 – Widok na główną bramę i furtkę wejściową, w tle główne wejście do DPS.

Przy furtce, na lewej ścianie znajduje się domofon, którym należy zadzwonić do portiera. Po wejściu na teren DPSu, kierować się trzeba do wejścia głównego do budynku, które znajduje się bezpośrednio naprzeciwko furtki wejściowej. Po przekroczeniu automatycznie otwieranych drzwi wejścia głównego należy spojrzeć w lewo, gdzie zawsze przebywa portier, który zapyta o powód wizyty, spisze podstawowe dane odwiedzającego i pokieruje dalej w pożądane miejsce.

 

Zdj. 4 – Hol przy wejściu głównym wraz z portiernią.

Następnie, w celu dostania się do sekretariatu, trzeba za pomocą schodów lub windy udać się na pierwsze piętro. Kolejnym krokiem jest skręcenie w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

Zdj. 5 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

Idąc korytarzem prowadzącym do sekretariatu mija się po lewej stronie sklepik połączony w bufetem. Naprzeciwko sklepiku znajdują się ławki usytuowane wzdłuż prawej ściany, przez co na tym odcinku korytarz jest węższy i może utrudniać poruszanie się. Sekretariat znajduje się w końcowym odcinku korytarza, po prawej stronie a drzwi prowadzące do niego są oznaczone w czytelny sposób.

Zdj. 6 – Korytarz prowadzący do sekretariatu.

 

Zdj. 7 – Drzwi prowadzące do sekretariatu i gabinetu Dyrektora.

 

2) Trasa do biur pracowników socjalnych

Podobnie jak w przypadku trasy do sekretariatu, trzeba wejść do budynku wejściem głównym i za pomocą schodów lub windy, wjechać na drugie piętro (w windzie wcisnąć przycisk „2”).

Zdj. 8 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

 

Po znalezieniu się na drugim piętrze należy skręcić w prawy korytarz oznaczony jako „Oddział 2B”.

Zdj. 9 – Wejście na korytarz Oddziału 2B.

Zdj. 10 – Widok na korytarz Oddziału 2B.

Są dwa biura, w których urzędują pracownicy socjalni, oba są usytuowane po lewej stronie korytarza. Pierwsze biuro (pokój nr 120) znajduje się w połowie korytarza, drugie zaś (pokój nr 114) na jego końcu. Drzwi są oznaczone w czytelny sposób.

Zdj. 11 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 120).

Zdj. 12 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 114).

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności Dom Pomocy Społczenej “Leśny”

Dom Pomocy Społczenej “Leśny” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społczenej “Leśny”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy) nie posiadają opisów
 • – Pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo
 • – Niepełna wersja kontrastowa strony internetowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Mientkiewicz.
 • E-mail: przemomemo@gmail.com
 • Telefon: 723241601

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Spoołecznej “Leśny” Pani Maria Wysocka
 • Adres: Domu Pomocy Spoołecznej “Leśny”
  ul. Tułowicka 3, 01-974
  Warszawa
 • E-mail: sekretariat@dps-lesny.waw.pl
 • Telefon: (22) 834 20 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-lesny.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-XX-XX.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki graficzne (zdjęcia, obrazy) nie posiadają opisów
 • Pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Niepełna wersja kontrastowa strony internetowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały dostarczone przez podmioty trzecie opublikowane w formie oryginalnej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-XX-XX. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest IMIĘ NAZWISKO, @ADRES MAILOWY. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 19 22Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej ono dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć również wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Informacje uzupełniające

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” mieści się w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ulicy Tułowickiej 3.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i większość pomieszczeń w przestrzeni administracyjnej? W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych?

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem?

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online?

Poniżej zostały szczegółowo opisane dwie trasy: prowadząca do sekretariatu i prowadząca do biur pracowników socjalnych.

1) Trasa do sekretariatu

Przystankiem położonym najbliżej DPSu jest przystanek autobusowy TUŁOWICKA 02 (linie 181, 303; przystanek na żądanie). Odległość między przystankiem a wejściem głównym do DPSu to około 200 metrów. Z przystanku należy wejść w najbliższą boczną ulicę – ul. Tułowicką.

””

Zdj. 1 – Przystanek autobusowy Tułowicka 02.

Po wejściu w ulicę Tułowicką kierować się należy wzdłuż ogrodzenia budynku do wejścia głównego. Na trasie między przystankiem a budynkiem DPSu nie ma potrzeby przekraczania jezdni. Brak zmiany faktury powierzchni na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią.

””

Zdj. 2 – Widok na ulicę Tułowicką wraz z fragmentem budynku DPSu.

Następnie kierować się trzeba do furtki wejściowej umiejscowionej po prawej stronie od bramy głównej. Na wysokości furtki i bramy głównej znajdują się rampy krawężnikowe. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

””

Zdj. 3 – Widok na główną bramę i furtkę wejściową, w tle główne wejście do DPS.

Przy furtce, na lewej ścianie znajduje się domofon, którym należy zadzwonić do portiera. Po wejściu na teren DPSu, kierować się trzeba do wejścia głównego do budynku, które znajduje się bezpośrednio naprzeciwko furtki wejściowej. Po przekroczeniu automatycznie otwieranych drzwi wejścia głównego należy spojrzeć w lewo, gdzie zawsze przebywa portier, który zapyta o powód wizyty, spisze podstawowe dane odwiedzającego i pokieruje dalej w pożądane miejsce.

””

Zdj. 4 – Hol przy wejściu głównym wraz z portiernią.

Następnie, w celu dostania się do sekretariatu, trzeba za pomocą schodów lub windy udać się na pierwsze piętro. Kolejnym krokiem jest skręcenie w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

””

Zdj. 5 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

Idąc korytarzem prowadzącym do sekretariatu mija się po lewej stronie sklepik połączony w bufetem. Naprzeciwko sklepiku znajdują się ławki usytuowane wzdłuż prawej ściany, przez co na tym odcinku korytarz jest węższy i może utrudniać poruszanie się. Sekretariat znajduje się w końcowym odcinku korytarza, po prawej stronie a drzwi prowadzące do niego są oznaczone w czytelny sposób.

””

Zdj. 6 – Korytarz prowadzący do sekretariatu.

””

Zdj. 7 – Drzwi prowadzące do sekretariatu i gabinetu Dyrektora.

2) Trasa do biur pracowników socjalnych

Podobnie jak w przypadku trasy do sekretariatu, trzeba wejść do budynku wejściem głównym i za pomocą schodów lub windy, wjechać na drugie piętro (w windzie wcisnąć przycisk „2”).

””

Zdj. 8 – Winda i schody przy portierni, w tle widok pierwszego piętra.

Po znalezieniu się na drugim piętrze należy skręcić w prawy korytarz oznaczony jako „Oddział 2B”.

””

Zdj. 9 – Wejście na korytarz Oddziału 2B.
””

Zdj. 10 – Widok na korytarz Oddziału 2B.

Są dwa biura, w których urzędują pracownicy socjalni, oba są usytuowane po lewej stronie korytarza. Pierwsze biuro (pokój nr 120) znajduje się w połowie korytarza, drugie zaś (pokój nr 114) na jego końcu. Drzwi są oznaczone w czytelny sposób.

””

Zdj. 11 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 120).

””

Zdj. 12 – Biuro pracowników socjalnych (pokój nr 114).