Projekty Unijne

Projekt pt. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł
Wkład własny: 98 000 zł
Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

Dom Pomocy Społecznej “Na Przedwiośniu”
Dom Pomocy Społecznej “Na Bachusa”
Dom Pomocy Społecznej “Leśny”
Dom Pomocy Społecznej “Chemik”

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.
Główne działania w projekcie:
szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.
Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Kontakt z koordynatorem projektu:
Iwona Przybyła,
tel. 22 443 02 68
e-mail: iprzybyla(at)um.warszawa.pl

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej pod adresem  https://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY