„Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”

DPS “Leśny” jest realizatorem projektu unijnego „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”.

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Trwałość Projektu: Dom Pomocy Społecznej “Leśny”, w ramach trwałości Projektu, kontynuuje prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych do 30 czerwca 2022 roku. Mieszkania przy ul. Klaudyny i ul. Andersena przeznaczone są dla odpowiednio 3 i 2 osób. Osoby te są objęte pomocą mającą na celu podnoszenie kompetencji społecznych, sprawności i samodzielności – potrzebnych do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Więcej informacji w załączonym linku 

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/FfQoDJ9TLCGyEjn