RODO

Informacja przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w DPS „Leśny” należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny pod adresem e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl

 • Administrator danych osobowych ​​ – Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f ​​ rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 211 Kodeksu pracy.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w następujących celach:

 • realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych Kodeksu pracy oraz innych przepisów dotyczących realizacji stosunku pracy;

 • realizacją obowiązków pracodawcy związanych z Pani/Pana ​​ zatrudnieniem oraz obsługą spraw i dokumentacji w ramach stosunku pracy.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych:

 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Medycyna Pracy etc.);

 • podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz DPS „Leśny” z zakresu:

 • szkoleń,

 • Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • bankowości oraz obsługi przelewów wynagrodzenia i innych transakcji zleconych przez DPS „Leśny” na Pani/Pana rachunek bankowy,

 • usług pocztowych i kurierskich,

 • utylizacji dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

 • osobom i podmiotom upoważnionym przez Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (m.in. naszym pracownikom, współpracownikom, firmom zewnętrznym np. obsługa prawna, BHP i Ppoż., oprogramowanie komputerowe, ochrona osób i mienia etc.)

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz przechowywane zgodnie z art. 94 ust. 9 b Kodeksu pracy przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • ​​ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność ​​ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w DPS „Leśny” należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny pod adresem e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa, m.in.:

 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd),

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

 • zakładom ubezpieczeń, etc.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – w zależności od rodzaju dokumentacji oraz danych osobowych w niej zawartych - przez czas określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.

 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej ​​ „Leśny”.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej „Leśny” dla opiekuna prawnego/kuratora

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego* przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa, w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w DPS „Leśny” należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny pod adresem e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego, przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przekazywane upoważnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.

 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej ​​ „Leśny”

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

 

* mieszkaniec ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo.

Informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie
Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul.Tułowicka 3, 01-974 Warszawa, w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 • Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Pani Magdalena Jańczuk, e-mail: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą podlegały rejestracji obrazu bez rejestracji dźwięku i przetwarzane w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśny” oraz zabezpieczenia mienia, a także zapobiegania czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym pracownikom, mieszkańcom lub mieniu.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Domu, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego.

 • Monitoring wizyjny obejmuje:

  • wszystkie klatki schodowe,

  • portiernię

  • korytarze piwnicze,

  • hol i niektóre pomieszczenia kuchni

  • pralnię,

  • korytarze administracji

  • pomieszczenia oddzielne – korytarze, palarnię,

  • teren Domu na zewnątrz budynku.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.

 • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej „Leśny” dla wolontariusza / praktykanta/ stażysty

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w DPS „Leśny” należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny pod adresem e-mail: iod@dps-lesny.waw.pl

 • Administrator danych osobowych ​​ – Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f ​​ rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z obsługi Pani/Pana ​​ dokumentacji w ramach zawartej umowy dotyczącej praktyk/stażu/wolontariatu.

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych:

 • podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz DPS „Leśny” z zakresu:

 • szkoleń;

 • usług pocztowych i kurierskich,

 • utylizacji dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

 • osobom i podmiotom upoważnionym przez Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (m.in. naszym pracownikom, współpracownikom, firmom zewnętrznym np. obsługa prawna, BHP i Ppoż., oprogramowanie komputerowe, ochrona osób i mienia etc.)

​​  

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (od zakończenia prac z danymi osobowymi) zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność ​​ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy praktyk/ stażu/ wolontariatu..

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Obowiązek informacyjny w celu umieszczenia na stronie internetowej DPS „Leśny”

ontent/uploads/2018/12/Klauzule-informacyjne-na-stronę.odt” comments=”true” SVG=”true”]