RODO

 

Klauzula dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Pani Magdalena Jańczuk, e-mail: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz indywidualnej zgody w przypadku Grupowego Ubezpieczenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolity rzeczowy wykaz akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe wykonanie umowy o pracę.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

 

Klauzula dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Pani Magdalena Jańczuk, e-mail: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl
3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolity rzeczowy wykaz akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

 

Klauzula dla opiekuna prawnego/kuratora

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego* przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Pani Magdalena Jańczuk, e-mail: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego, przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśny”. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”.
10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

* mieszkaniec ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Dom Pomocy Społecznej „Leśny” m.st. Warszawy, ul. Tułowicka 3, 01-974 Warszawa w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” jest Pani Magdalena Jańczuk, e-mail: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Domu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.